Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Pracodawca nie może ...

Nie można ograniczać kwoty ani częstotliwości dofinansowania okularów. Pracodawca nie może w przepisach zakładowych, np. w regulaminie pracy ograniczać czasu, w którym pracownikowi przysługuje dofinansowanie okularów – jeśli konieczność ich stosowania wyjdzie w trakcie badań profilaktycznych. Nie można też ograniczać wysokości wypłaty dofinansowania poniżej stawek za szkła obowiązujących na rynku.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych (przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Może się też zdarzyć, że pracownikowi będzie pogarszał się wzrok na tyle szybko, iż zaistnieje potrzeba zmiany szkieł częściej niż raz na 2 lata. Jeśli pracownik powiadomi pracodawcę o takiej sytuacji, ten ostatni musi skierować go na badania lekarskie także przed upływem wspomnianych 2 lat. Jeśli potwierdzą one pogorszenie się wzroku pracownika – pracodawca ma obowiązek ponownie sfinansować szkła korekcyjne.
Zasadniczo obowiązku zapewnienia pracownikom okularów/soczewek korygujących wzrok nie realizuje w pełnym zakresie pracodawca, który:
przerzuca na pracowników ponoszenie części kosztów nabycia zaleconych przez lekarza okularów/soczewek korygujących wzrok, warunkuje termin kolejnego dofinansowania upływem okresu np. 2 lat.

Pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza (lekarzowi okuliście należy pozostawić pełną swobodę indywidualnego doboru szkieł optycznych wraz z możliwością wskazania, że powinny pochodzić np. z importu). Może natomiast ograniczyć swój udział w ponoszeniu kosztów oprawek poprzez ustalenie i doprowadzenie do wiadomości pracowników – w sposób przyjęty w zakładzie – kwoty partycypacji, np. do wysokości kosztu oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu.

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Tekst rozporządzenia - do pobrania.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.