Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

O prawach człowieka

Prawa człowieka to prawa przysługujące kaźdemu człowiekowi od chwili urodzenia z tytułu bycia człowiekiem. Takie same prawa człowieka mają wszyscy ludzie bez względu na: wiek, rasę, płeć, religię, pochodzenie społeczne, przekonania polityczne lub inne. Prawa człowieka stanowią fundament demokracji, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Źródłem praw człowieka jest godność osobowa człowieka. Bez praw człowieka oraz świadomości tych praw, ludzie nie mogą żyć we wzajemnym poszanowaniu godności. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, środowisk szkolnych. Tam zaczynają się kształtować poglądy związane z prawami człowieka i ich przestrzeganiem. Wielu z nas jeszcze nie potrafi o nich mówić w oderwaniu od obowiązków ucznia. A przecież jedno i drugie funkcjonuje bez wzajemnych zależności. Prawa trzeba rozpatrywać bez względu na spełnianie obowiązków. Te podlegają sankcjom zawartym w prawie wewnątrznym lub w innych uregulowaniach prawnych.

PRAWA CZŁOWIEKA dzielimy na:
Prawa indywidualne – ich podmiotem jest pojedynczy człowiek a nie grupa ludzi. Wyjątek stanowi ochrona praw grup społecznych, np.: prawa mniejszości narodowych czy prawa uchodźców. Mówiąc o prawach człowieka, to myślimy o prawach poszczególnych osób, jednostek należących do tych grup.
Prawa niezbywalne – żadna władza nie może ich nam odebrać, tak jak żadna osoba nie może zrzec się swoich praw czy zrezygnować z nich np.: wolności od niewolnictwa oznacza, że sam nie mogę oddać się w niewolę, takie działanie nie powoduje żadnych skutków, jest po prostu bez znaczenia. Ludzie posiadają prawa człowieka, nawet jeżeli nie uznaje tego prawo ich kraju czy wówczas, kiedy są one naruszane.
Prawa przyrodzone – istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony; przysługują one każdej osobie z racji urodzenia, faktu bycia człowiekiem.
Prawa powszechne - są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Dziś, wiele rządów, szczególnie w krajach o ustrojach autorytarnych czy totalitarnych, podważa powszechność praw człowieka. Niezależnie jednak od wyznawanych wartości, religii czy kultury, każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa, czy wolności osobistej.
Prawa podstawowe – posiadanie tych praw daje człowiekowi możliwość rozwoju i korzystania z wszelkich innych praw; jest to podstawowy standard, którego przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo.
Prawa naturalne – człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania.
Prawa człowieka to prawa, które obowiązują i występują tylko i wyłącznie w relacjach jednostki z władzą, dlatego mówi się o pionowym (wertykalnym) charakterze tych praw. Władzą może być państwo i jego organy, może być szkoła, czy uczelnia. Szczególną relację jest relacja rodzic – dziecko. W tym wypadku istnieje władza rodzicielska. 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.