Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Szkolna turystyka zagraniczna

Szkoły i placówki mogą organizować turystykę zagraniczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie takiego wyjazdu wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia powinna zawierać:

kartę wycieczki lub imprezy (do pobrania). W karcie wycieczki powinna być wyraźnie wpisana nazwa kraju, dokładny adres, telefon kontaktowy, czas pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, program pobytu,

- potwierdzenie ubezpieczenia uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,

- dokumentacja powinna zawierać również Listę Podróżujących (do pobrania) dla Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 188 poz.1582), jeżeli uczestniczą w niej uczniowie pochodzący z państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu musi zawierać‡ ponadto:

- zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce / imprezie niepełnoletnich uczniów,

- regulamin danej wycieczki / imprezy (podpisany przez uczestników),

- zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki / imprezy.

Uczniowie niezależnie od obywatelstwa nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy państwowej są paszport, dowód osobisty. 

W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14 wyżej wymienionego rozporządzenia kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.