Zasady prowadzenia mediacji

Podstawowe zasady prowadzenia mediacji:

Zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony.
Zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją).
Zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie.
Zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi.
Zasada neutralności (zakazu wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu).
Zasada szybkości i efektywności postępowania.
Zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony.
Oprócz powyższych zasad na mediatorze ciążą też pewne obowiązki informacyjne względem stron, a także - patrząc z punktu widzenia etyki - pewne ograniczenia względem jego działalności reklamowej.