Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy zobowiązany jest złożyć w roku (do 31 grudnia) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.(arkusz analizy formalnej - do pobrania)
O terminie i miejscu egzaminu organ nadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. 


Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę/placówkę. Od wnioskodawcy – nauczyciela wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego.
4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.


Egzamin składa się z dwóch części:

I część - prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela;
II część - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Z egazminu sporządza się protokół. (do pobrania)
Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
Nauczycielowi kontraktowemu, któremu organ nadający stopień awansu zawodowego odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Kuratora Oświaty, przekazane za pośrednictwem organu przeprowadzającego postępowanie egzaminacyjne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Lista ekspertów - do pobrania.


Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)