Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków uregulowane zostało w art. 83 i 84 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Ustawa KN przewiduje fakultatywne i obligatoryjne zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 83 ust. 1 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie tego nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.
Natomiast obligatoryjne zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków następuje w przypadku gdy wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne lub złożony przeciwko niemu wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.
Poza wyżej wymienionymi przypadkami, nauczyciel obligatoryjnie zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków również w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.
Zawieszenie nauczyciela, zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne, w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające, w związku z którym nastąpiło zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków.
Odwołanie od decyzji zawieszenia.
Od decyzji dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia, nauczyciel może odwołać się do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji przy wojewodzie. Natomiast od orzeczenia tej komisji przysługuje nauczycielowi odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania. Z kolei od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania stronom przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu apelacyjnego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
Zagadnienie to zostało unormowane w rozdziale 10 Karty Nauczyciela. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają komisje dyscyplinarne w pierwszej i drugiej instancji (art. 77 ust. 1 i 2). Wyrażenie "sprawy dyscyplinarne" użyte w art. 77 ust. 1 KN obejmuje m.in. sytuacje dotyczące zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków. W powyższej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 października 1982 r. I PR 90/82 (OSNC 1983/5-6/85).
W okresie zawieszenia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela może ulec ograniczeniu (art. 84 Karty Nauczyciela). W razie tymczasowego aresztowania wynagrodzenie nauczyciela jest automatycznie ograniczone maksymalnie do połowy. O wysokości tego ograniczenia (zmniejszenia) decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę stan rodzinny nauczyciela. Wynagrodzenie zasadnicze w mniejszej wysokości nauczyciel otrzymuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. Ponadto, w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują nauczycielowi dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a w okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie, a więc traci on prawo do wszystkich składników wynagrodzenia. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.