Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Zmienione przepisy dotyczące badań lekarskich

Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników to krok korzystny zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Osoby zmieniające pracę nie mają obowiązku robić nowych badań lekarskich, jeżeli posiadane badania są aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku są podobne.

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 27.11.2014 r. poz. 1662) wprowadziła od 1 kwietnia 2015 r. zmianę w art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczącą przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników.
Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
Zmiany w kierowaniu pracowników na badania lekarskie
Zmieniające się przepisy potwierdziły, że koszty badań ponosi zawsze pracodawca i że to on kieruje pracownika na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.
Okresowe badania lekarskie bez zmian
Nie zmieniają się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. Przeprowadza się je:
co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
co 5 lat, w przypadku pracowników biura niekorzystających z komputerów. Natomiast pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni zawsze podlegają badaniom kontrolnym. Nie ulegają zmianie przepisy dotyczące przeprowadzania obowiązkowych badań wszystkich pracowników, w tym młodocianych, zmieniających stanowisko pracy zagrożone chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy oraz uciążliwością jej wykonywania.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.