10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kurs pierwszej pomocy

 

Kurs jest przeznaczony dla osób mogących znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. (art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy)

Akademia Wiedzy - Placówka Kształcenia Ustawicznego

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA

Odbiorca

Dla wszystkich osób mogących znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby wyznaczone  przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. (art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy)

Cel

Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz ratujących życie, a także korzystania z dostępnego sprzętu i środków opatrunkowych.

Tematyka

Podstawy organizacyjno-prawne; wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej;  postępowanie z osobą nieprzytomną; zatrzymanie podstawowych funkcji życiowych krążenia i oddechu; resuscytacja krążeniowo oddechowa; zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, omdleń, oparzeń i porażeń; urazy układu kostnego – złamania, zwichnięcia, skręcenia; postępowanie przy zadławieniach, oparzeniach, omdleniu, zmiażdżeniach, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym, utonięciach; pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska, praktyczne opatrywanie ran, unieruchomienie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania; pośredniego masażu serca, apteczka - zasady prowadzenia, zestaw zaopatrzenia, wyposażenie, zasady ewakuacji osób imienia.

Zakres obejmuje czynności proste możliwe do wykonania za pomocą ogólnie dostępnych środków. Podstawa szkoleniową są procedury służb ratowniczych oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Organizacja

Grupy szkoleniowe około 20 osób.

Metodologia: wykład; pokazy; symulacje sytuacyjne; zajęcia praktyczne; trening.

Czas szkolenia 6 godzin.

Podstawa prawna

art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy w zakresie osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz §44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie osób, które mogą zajmować się apteczkami w zakładzie pracy.

Uprawnienia

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach.

Koszt

250 zł.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.