10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Zmiany w ustawie – KARTA NAUCZYCIELA

ZMIANY W USTAWIE – KARTA NAUCZYCIELA PO 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Miejsce: Restauracja Stare Jabłonki, 87-880 Pikutkowo

Termin: 2018-01-24
Godzina: 10:00-14:00

Nabór zakończony.

Cena: 250 zł

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela wchodzącymi w życie po 1 stycznia 2018 roku, wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy kadr oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący szkolenie: Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, prawnik, praktyk, pracownik kuratorium oświaty, samorządowiec, wykładowca, PRAKTYK a NIE TEORETYK.

Program szkolenia:
1. Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela:
a. Obligatoryjne terminy dokonywania ocena pracy.
b. Rozszerzenie skali oceny pracy.
c. Regulamin dokonywania oceny pracy.
d. Nowe przepisy wykonawcze dotyczące oceny pracy.
2. Obowiązki nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
3. Awans zawodowy nauczycieli:
a. Wydłużenie okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
b. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy.
c. Egzamin po odbyciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
d. Zmiana składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
e. Wydłużenie okresów pracy niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
f. Uzależnienie długości ścieżki awansu zawodowego od jakości pracy nauczyciela.
g. Przywrócenie nauczyciela do pracy a długość okresu stażu.
4. Wynagradzanie nauczycieli oraz zmiany w zakresie uprawnień socjalnych:
a. Dodatek za wyróżniającą pracę.
b. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli.
c. Likwidacja określonych uprawnień socjalnych.
5. Czas pracy nauczycieli:
a. Czas pracy: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz tzw. Nauczycieli wspomagających.
b. Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
c. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
d. Ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole.
e. Czas pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
6. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli:
a. Wymiar i termin udzielenia nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole urlopu wypoczynkowego.
b. Urlop wypoczynkowy nauczyciela, realizującego w ramach jednego stosunku pracy obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej.
7. Urlop dla poratowania zdrowia:
a. Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
b. Urlop dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
8. Zmiany w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami.
9. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
a. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14.
b. Obniżenie wymiaru czasu pracy dla nauczyciela posiadającego prawo do urlopu wychowawczego.
10. Przepisy przejściowe.
11. Pytania i wątpliwości uczestników szkolenia.
12. Ustawa o finansowaniu oświaty.
13. Oświatowa subwencji.
14. Dotacje dla szkół (dotacja przedszkolna, dotacja podręcznikowa).

W cenie uczestnik otrzymuje: szkolenie, materiały, serwis kawowy i obiad.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.