Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kto może być wychowawcą wypoczynku

Wychowawcą wypoczynku w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) może być osoba, która:

Czytaj więcej...

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ważna informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Informujemy, że 25 kwietnia br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538), która dodaje w art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu:

Czytaj więcej...

Szkolna turystyka krajowa

Szkolna turystyka może być organizowana wśród dzieci i młodzieży poprzez Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne. Charakter i zakres działalności tego koła oraz jego opiekuna zatwierdza dyrektor szkoły/placówki. Koło SKKT zrzesza młodzież z różnych klas całej szkoły i dla niej organizowana jest działalność turystyczno-krajoznawcza. W przypadku, gdy nie ma w szkole SKKT wychowawca klasy może dla uczniów tej klasy realizować długoterminowy plan wychowawczy oparty na turystyce, krajoznawstwie i wiedzy ekologicznej.

Czytaj więcej...

Szkolna turystyka zagraniczna

Szkoły i placówki mogą organizować turystykę zagraniczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie takiego wyjazdu wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Czytaj więcej

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.