Plecy

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ

This event has expired

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I – stopnia lub II – stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY

Czas rozpoczęcia

00:00

22 września, 2023

Czas zakończenia

00:00

23 września, 2023