Regulamin serwisu akademiawiedzy.pl

Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki użytkowania Serwisu akademiawiedzy.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników Serwisu i Administratora (regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną). Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

1. Postanowienia wstępne

1.1 Akademiawiedzy.pl to serwis internetowy, w ramach którego nasi użytkownicy mają możliwość dodawania plików na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz mogą z nich korzystać na za pośrednictwem sieci Internet.

1.2 W związku z tym, że Usługodawca jest podmiotem polskim, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności AKADEMIA WIEDZY Krzysztof Kapeliński z siedzibą przy ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów, NIP: 8891389907, REGON: 362785957 jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).

1.4 Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.) i określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług zdefiniowanych w pkt. 2 poniżej.

1.5 Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym, aby móc aktywnie korzystać z Usług – a zwłaszcza dodawać treści.

1.6 W celu skontaktowania się z Administratorem Serwisu posłużyć może do tego formularz kontaktowy dostępny pod adresem akademiawiedzy.pl/kontakt lub adres e-mail poczta@akademiawiedzy.pl.

2. Definicje

Wyrażenie pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

2.1. Usługodawca (Administrator) – oznacza działalność gospodarczą o nazwie AKADEMIA WIEDZY Krzysztof Kapeliński z siedzibą przy ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów, NIP: 8891389907, REGON: 3627859578, właściciela serwisu akademiawiedzy.pl i podmiot odpowiedzialny za jego administrowanie.

2.2. Serwis – oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, działający w domenie www.akademiawiedzy.pl

2.3. Ustawa (UŚUDE) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2.4. Regulamin – niniejszy dokument stanowi umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (Usługobiorcą). Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://akademiawiedzy.pl/regulamin, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

2.5. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji tj. z Chwilą Zawarcia Umowy, uzyskała dostęp do usług Serwisu. Użytkownik stanowi odbiorcę w rozumieniu Ustawy.

2.6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania, udostępniania i zarządzania danymi Użytkowników.

2.7 Rejestracja – czynność, do której dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, stanowiąca potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy świadczenia Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła i dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i ewentualnych dodatkowych regulaminach wskazanych pisemnie podczas rejestracji, a następnie poprzez potwierdzenie otrzymanego linku aktywacyjnego na podany adres e-miał uaktywnić swoje Konto. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po podaniu adresu e-mail i hasła tj. po zalogowaniu.

2.8 Chwila zawarcia umowy – potwierdzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta; potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

2.9. Nazwa Użytkownika – Nazwą Użytkownika jest adres e-mail i/lub nazwa użytkownika użyte podczas rejestracji.

2.10. Konto Użytkownika (Konto) – wszystkie informacje o Użytkowniku, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Usługodawca.

2.11. Dane – Dane określane w Serwisie oznaczają wszystkie pliki i informacje udostępnione przez Administratora.

2.12. Link – odnośnik przekierowujący do strony internetowej.

2.13. Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.

2.14. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami lub niniejszym Regulaminem.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego w celu udostępnienia odpłatnie lub bezpłatnie treści w formie szkoleń lub kursów.

3.2. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że coś innego w sposób jasny wynika z informacji na stronie Serwisu.

4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

4.1. Właścicielem Serwisu jest AKADEMIA WIEDZY Krzysztof Kapeliński z siedzibą przy ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów, NIP: 8891389907, REGON: 3627859578.

4.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują:

a) komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączone z siecią Internet;

b) zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”,

c) HTML 5.04.4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) z wyjątkiem udostępnianego przez Administratora API (Interfejs programowania aplikacji), który jest dostępny z poziomu Użytkownika do prawidłowego funkcjonowania serwisu,

4.3. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej

4.4. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego w jakikolwiek sposób z treściami zawartymi na stronie internetowej Serwisu, w zamieszczaniem w niej treści w Postaci Danych lub ich pobieraniu.

5.Uprawnienia Użytkownika i licencja

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) bezterminowego dostępu do Treści edukacyjnych udostępnianych mu w ramach zakupionych Usług na platformie akademiawiedzy.pl;

b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;

c) otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia lub egzaminu oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych;

d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy akademiawiedzy.pl;

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia;

b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.

5.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały edukacyjne udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie akademiawiedzy.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

5.4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały edukacyjne i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5.5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

5.7. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

6. Płatność za usługi

6.1. Po wybraniu kursu i dodaniu go do koszyka, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę operatora płatności.

6.2. Za pomocą operatora płatności Użytkownik zleca pobranie odpowiedniej kwoty ustalonej jako wartość kursu, przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że usługi są darmowe bądź mogą zostać objęte promocją, których szczegółowe warunki będzie określał odrębny regulamin promocji. Użytkownik z chwilą zlecenia płatności operatorowi płatności wyraża zgodę na pośredniczenie w płatności na zasadach określonych przez TPay.

6.3. Zawarcie umowy przez zakup wybranego kursu dla zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń:

a) kliknięcia przycisku PŁACĘ,

b) skutecznej autoryzacji płatności za pomocą operatora płatności,

6.4. Dostępne formy płatności:

a) Szybka płatność Blik,

b) Szybkie przelewy (za dostępne banki odpowiada operator płatności TPay),

6.5. Podmiotem świadczącym płatności Blik i Szybkie przelewy jest operator płatności TPay.

6.6. W przypadku problemów z płatnością lub błędem związanym z brakiem otrzymanego przedmiotu zakupu po poprawnym uiszczeniu środków opisanym w punkcie 6.1. należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail poczta@akademiawiedzy.pl

7. Warunki korzystania z Serwisu i uczestnictwo w Serwisie

7.1. Akceptując niniejszy Regulamin (w jakikolwiek sposób) Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.2. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku alternatywnych metod logowania takich jak Facebook lub Google, Użytkownik musi posiadać konta w wymienionych serwisach internetowych.

7.3. Procedura rejestracji została opisana w Punkcie 2.7. Niniejszego Regulaminu.

7.4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:

a) zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie panelu Użytkownika i Konta – do czego niezbędna jest właśnie rejestracja) oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;

b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

7.5. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz musi być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.

7.6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę.

7.7. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka wybranej Usługi;

b) wybór rodzaju płatności;

c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.

7.8. Zakazane jest tworzenie Konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.

7.9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny domowy użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby prawa lub interesy Usługodawcy (lub osób trzecich).

7.10. Użytkownik oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe;

7.11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie podanych lub zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności.

7.12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług (bez prawa Użytkownika do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu), w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników (lub osób trzecich), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub/i załączników do Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy akademiawiedzy.pl nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

7.14. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy na udzielenie Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Przesłanych treści edukacyjnych i Treści akademiawiedzy.pl, za którą uiścił wszystkie opłaty, wyłącznie w celach osobistych i edukacyjnych za pośrednictwem Usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi warunkami związanymi z poszczególnymi Usługami. Wszelkie inne zastosowania licencji są wyraźnie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, edytować, przekazywać, pożyczać, sprzedawać, nadawać, udostępniać, tworzyć dzieł pochodnych, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Treści w serwisie akademiawiedzy.pl.

8. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Usługodawcy (Administratora)

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

8.4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin, ewentualne załączniki do Regulaminu, Polityka Prywatności oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu

b) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

b) zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po powiadomieniu Użytkowników,

c) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.

8.7. W przypadkach określonych w pkt. 8.6 Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania jakichkolwiek odszkodowań czy zwrotu uiszczonych opłat od Usługodawcy.

8.8. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę. Usługodawca będzie informował Użytkowników o istotnych zmianach zakresu udostępnianych funkcjonalności.

9. Zgłaszanie naruszenia prawa.

9.1. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskał o tym fakcie wiarygodną wiadomość w rozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

10. Prawa własności intelektualnej.

10.1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych

10.2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści (Materiałów) wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Serwisu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji jest zabronione.

11. Tryb i sposób składania reklamacji, wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

11.1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

11.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy poczta@akademiawiedzy.pl (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Usługodawcy.

11.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

11.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

11.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 11.6. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzupełnienia danych przez Użytkownika, pozyskania wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

11.6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

11.7. Użytkownik oświadcza, że na podstawie art. 38 pkt.13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 poz. 827) rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o dostarczanie treści cyfrowych, ponieważ spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy przez Usługodawcę.

11.8. Niezależnie od wybranego wariantu płatności, Użytkownik zgadza się na dostarczanie treści cyfrowych w ramach zakupu szkoleń i kursów na platformie w celach edukacyjnych natychmiastowo po uruchomieniu tej usługi – to jest przed upływem terminu na odstąpienie (14 dni). Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z powyższym, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia przez Użytkownika od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy.

12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu.

12.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 roku.

12.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu (domyślny adres aktualnej wersji: https://akademiawiedzy.pl/regulamin).

12.3. Po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, w miejscu do tego przeznaczonym (domyślny adres aktualnej wersji: https://akademiawiedzy.pl/regulamin), Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z aktualną wersją (po zmianach), gdyż zalogowanie do Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

12.4. Po zmianie Regulaminu (opublikowaniu nowej wersji, zgodnie z postanowieniami powyżej), Usługodawca będzie starał się co najmniej przez 14 dni informować o tym fakcie przez krótki komunikat na stronie głównej w rodzaju: „Uwaga, zapoznaj się z nową wersją Regulaminu, obowiązującą od dnia…”

12.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub załączników do Regulaminu) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem (i ewentualnie załącznikami do Regulaminu) oraz z faktu korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.