Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Awans zawodowy nauczyciela

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę/placówkę. Nauczyciel składa wniosek (do pobrania) o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej.

Od wnioskodawcy – nauczyciela wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego.
4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.


Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie i miejscu egzaminu organ nadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.


Egzamin składa się z dwóch części:

I część - prezentacja dorobku zawodowego;
II część - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
Nauczycielowi kontraktowemu, któremu organ nadający stopień awansu zawodowego odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie egzaminu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Prezentacja dorobku zawodowego - do pobrania.


Rozmowa kwalifikacyjna.

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przeprowadza organ nadzoru pedagogicznego (Kurator). Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., poz. 393) do wniosku (do pobrania) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy załączyć:
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie);
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia);
zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d (poświadczoną kopię).

Przykładowe pytania na rozmowę - do pobrania.


Zestawienie terminów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

1. Rozpoczęcie stażu:
• z początkiem roku szkolnego (do 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole).
2. Długość stażu:
• nauczyciel stażysta - 9 miesięcy,
• nauczyciel kontraktowy i mianowany -2 lata i 9 miesięcy,
• staż nauczyciela ze stopniem doktora -1 rok i 9 miesięcy.
3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu:
• dyrektor dokonuje jej w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania za
okres odbytego stażu.
4. Terminy składania przez nauczycieli wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub
egzaminacyjne:
• nauczyciel stażysta i kontraktowy - w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku
zawodowego za okres stażu,
• nauczyciel mianowany - w okresie 3 lat od otrzymania pozytywnej oceny dorobku
zawodowego za okres stażu.
5. Terminy wydawania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela przez właściwy organ:
• do 31 sierpnia - gdy nauczyciel złożył wniosek o postępowanie
kwalifikacyjne lub egzaminacyjne do 30 czerwca,
• do 31 grudnia - gdy nauczyciel złożył wniosek odpowiednio o
postępowanie kwalifikacyjne bądź egzaminacyjne
do 31 października.
6. Okresy pracy nauczyciela pomiędzy czasem otrzymania stopnia awansu zawodowego a
czasem rozpoczęcia stażu na kolejny stopień:
• staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel kontraktowy rozpoczyna po
przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela
kontraktowego,
• staż na sopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany rozpoczyna po
przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego.
7. Rozpoczęcie stażu i przedłożenie dyrektorowi planu rozwoju zawodowego na okres
stażu:
• nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku i przedkłada plan rozwoju zawodowego w
terminie do 20 dnia od rozpoczęcia zajęć,
• nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany składają wniosek wraz z planem rozwoju
zawodowego (do 14 dni od rozpoczęcia zajęć -KN).
2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego na okres stażu:
• dyrektor zatwierdza plan w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
3. Złożenie sprawozdania za okres odbytego stażu:
• nauczyciel składa sprawozdanie w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.
4. Projekt oceny:
• opiekun stażu składa dyrektorowi projekt oceny pracy nauczyciela za okres stażu w terminie
do 14 dni od zakończenia stażu.


Podstawy prawne:

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.